BEZWAARSCHRIFT UITBLIVEN PERSALARM
 
   
 
 


Indien u dit bezwaarschrift wilt gebruiken, copier dan onderstaande tekst naar een tekstbewerker en vervang de lichtgrijze tekst met de juiste tekst. Stuur het bezwaarschrift naar het betreffende korps en mail mediabelangen een copie.


Aan de (Regionale Politie (keuze uit 25 politieregio's) c.q. Aan het Korps Landelijke Politiediensten)

BEZWAARSCHRIFT

Ondergetekende tekenen bezwaar tegen het handelen van uw ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken met betrekking tot de persvoorlichting en met name het geven van persalarm. Klager sub 1 is in het bezit van een geldige politieperskaart, klager sub 2 is een vereniging die zich statutair inzet voor het behartigen van de belangen van de media in de ruimste zin.

Op (tijd, datum, plaats) deed zich het volgende voor:

(omschrijving van het voorval)

Dit voorval voldoet aan de criteria interne alarmering piketvoorlichter Politie/KMAR dan wel aan de overige criteria die gelden voor alle disciplines. De piketvoorlichter, of waar een piketregeling bij een discipline ontbreekt een andere daartoe aangewezen communicatieafdeling, had conform de door uw dienst gehanteerde voorschriften tijdig dienen te besluiten tot het alarmeren van de media, aangesloten op het regionale persalarmeringssysteem.

Persalarmering heeft niet, althans te laat, plaatsgevonden, waardoor uw dienst niet heeft voldaan aan de eigen doelstelling, zijnde dat hulpverleningsorganisaties in een (veiligheids)regio de media op zo eenduidig mogelijke wijze alarmeren.

Ondergetekende en de leden van de Vereniging Mediabelangen lijden schade door dit en soortgelijk handelen, te weten het niet of niet tijdig alarmeren van de pers. Klagers hebben economisch belang bij het adequaat uitvoeren van hun beroepswerkzaamheden. Bovendien hebben zij een controlerende functie met betrekking tot het handelen van de overheid, die zij niet kunnen uitoefenen in alle gevallen waarin persalarm ontbreekt.

Klagers verzoeken u, naast afhandeling van dit bezwaarschrift, te bevorderen dat persalarm in de toekomst steeds wordt gegeven in gevallen waarin uw eigen voorschriften, de belangen van de media en het belang van het publiek dit indiceren. Klagers stellen er prijs op te vernemen welke maatregelen u zult treffen om tot een in de praktijk adequaat persalarm te komen.

Te (woonplaats), de (datum)


Betrokken klager                                     Vereniging Mediabelangen
(naam voluit)                                            Roel Dijkstra, voorzitter
                                                                   Gansfoortstraat 2
                                                                   3132 EM Vlaardingen 
  home