BEZWAARSCHRIFT GEHINDERD DOOR DE POLITIE BIJ HET UITOEFENEN VAN JE VAK
 
   
 
 


Indien u dit bezwaarschrift wilt gebruiken, copier dan onderstaande tekst naar een tekstbewerker en vervang de lichtgrijze tekst met de juiste tekst. Stuur het bezwaarschrift naar het betreffende korps en mail mediabelangen een copie.


Aan de (Regionale Politie (keuze uit 25 politieregio's) c.q. Aan het Korps Landelijke Politiediensten)

BEZWAARSCHRIFT

Ondergetekende tekenen bezwaar tegen het handelen van uw ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken met betrekking tot de toegang voor de pers bij het (voorval) op de (straat) te (plaats) op (datum).

Klager sub 1 is in het bezit van een geldige politieperskaart, klager sub 2 is een vereniging die zich statutair inzet voor het behartigen van de belangen van de media in de ruimste zin.

Op (tijd, datum, plaats) deed zich het volgende voor:

(omschrijving van het voorval)

Klagers hebben het grondwettelijk recht op vrije nieuwsgaring hier niet kunnen uitoefenen. Behalve dat hebben zij economisch belang bij het adequaat uitvoeren van hun beroepswerkzaamheden en derhalve nu schade. Klagers verzoeken u, naast afhandeling van dit bezwaarschrift en vergoeding van de gederfde inkomsten, te bevorderen dat de belangen van de media en uiteindelijk het belang van het publiek niet gehinderd wordt. Klagers stellen er prijs op te vernemen welke maatregelen u zult treffen om in het vervolg voor een ongehinderde toegang voor te media te zorgen .

Te (woonplaats), de (datum)


Betrokken klager                                     Vereniging Mediabelangen
(naam voluit)                                            Roel Dijkstra, voorzitter
                                                                   Gansfoortstraat 2
                                                                   3132 EM Vlaardingen 
  home