KLAAGSCHRIFTEN
 
   
 
 


Tegen feitelijk handelen van de overheid kan bezwaar worden gemaakt. Feitelijk handelen kan een handeling betreffen, maar ook niet handelen. Een klacht moet worden ingediend bij het betreffende bestuursorgaan, bijvoorbeeld bij de regiopolitie. De adressen van de 25 regio's en van de KLPD zijn bij het secretariaat van de vereniging Mediabelangen bekend. Het is verstandig alvorens een kwestie voor te leggen aan de rechter eerst de klachtprocedure te volgen. Het behandelen van een klacht kan immers tot resultaat hebben dat er een voor de klager bevredigende oplossing wordt gevonden.

Een klaagschrift over feitelijk handelen kan dus worden ingediend bij de regiopolitie. Verzet tegen een regeling op grond van een besluit of een wet kan echter met een klachtschrift niet worden behandeld. Een klacht over het verzuim persalarm te geven bij een voor journalisten belangrijke gebeurtenis is dus in principe klachtwaardig, het besluit de communicatie van politie, brandweer, GGD en KPLD te laten verlopen via het C2000 systeem niet.

De behandeling van klachten is een vorm van rechtsbescherming tegen het handelen van bestuursorganen. Klachtbehandeling wordt gekenmerkt door een toetsing aan behoorlijkheidsnormen. Nagegaan wordt of het bestuursorgaan waarover de klacht is ingediend zich behoorlijk heeft gedragen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar rechtmatigheid van het handelen. Als de uitspraak is dat de overheid niet behoorlijk heeft gehandeld betekent dat nog niet dat het handelen ook onrechtmatig is geweest.

Klachtprocedures leiden niet tot een rechtens bindende uitspraak. De beslissing is niet meer dan een eitelijk handelen. Wel kan de beslissing er toe leiden dat het bestuursorgaan een besluit neemt dat voor de klager heel bevredigend is. Verder geeft een in de ogen van de klager ongunstige beslissing een ingang om de zaak voor te leggen aan de rechter. Dat wordt dan een civiele procedure over het in de ogen van de klager onrechtmatig overheidsoptreden.

Het klachtrecht is gebaseerd op het grondrechtelijke recht van petitie. De verplichting de klacht te behandelen berust op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De klachtprocedure is een 'interne procedure'. Dit is een verplichte voorloper van een 'externe procedure', waarbij de klacht wordt bekeken door een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld de nationale ombudsman.

Een klacht moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betrekking hebben op de wijze waarop de overheid zich heeft gedragen. Klachten over ambtenaren moeten altijd worden ingediend bij het betreffende bestuursorgaan. De klacht dient niet in vage termen te worden gesteld, maar moet zich richten op de gedraging van een bestuursorgaan "in een bepaalde aangelegenheid". Klachten over beleid of beleidsuitvoeren meer in het algemeen komen niet in aanmerking.

Het bestuursorgaan is verplicht een juist ingediende klacht te behandelen. Minimale vereisten voor een klaagschrift zijn:

 
  • Naam, adres van de indiener
  • Handtekening van de klager
  • Plaats en datum
  • Omschrijving van het voorval waarover wordt geklaagd
  • Bij voorkeur ook motivering van de klacht.
Verzending van een klaagschrift geschiedt bij voorkeur per aangetekende post. De ontvanger stuurt een bevestiging. Afhankelijk van de regeling van de klachtbehandeling wordt de klacht binnen 6 tot 10 weken afgehandeld. Eventueel uitstel van afhandeling wordt bij aangetekend schrijven aan de indiener van de klacht bekend gemaakt. Het uitstel mag maximaal 4 weken bedragen. In principe heeft de klager het recht te worden gehoord. Bij de beslissing ontvangt de klager aanwijzingen hoe hij zich kan wenden tot een externe klachtinstantie

Aardig detail is dat veel overheidsinstanties een klacht beschouwen als gratis advies. Bestuursorganen kunnen veel leren van de klachten die zij ontvangen en eventueel hun beleid aanpassen.
 
  home