home
 
10-01-2006: Vergadering van Roel Dijkstra en Mr. L. Verkoren met Binnenlandse zaken en NVJ

 

Dinsdag 10 januari vond in Amsterdam ten huize van de NVJ een overleg plaats over de invoering van C2000. Gesprekspartners waren NVJ staf, NVJ leden en een afvaardiging van de Vereniging Mediabelangen enerzijds en ministerie van binnenlandse zaken, brandweer en politie anderzijds. Tijdens een voorbespreking waren de journalisten/fotografen al tot de conclusie gekomen dat, nu het meeluisteren via de scanner bijna in het gehele land onmogelijk is geworden, aan houders van een perskaart de mogelijkheid moet worden geboden C2000 berichten te ontvangen. Gebleken is immers dat het nieuw bedachte systeem van persalarm niet goed werkt. Calamiteiten worden niet of te laat doorgegeven, waardoor de pers achter het net vist:

  • Persvoorlichters zijn vaak moeilijk te bereiken
  • Incidenten stapelen zich op
  • Er zijn landelijk grote verschillen in uitvoering
  • Nieuwswaarde wordt bepaald door persvoorlichters, niet door journalisten
  • Pers en daardoor ook publiek worden selectief voorgelicht.

Besloten is de onderhandelingen met de overheid voort te zetten, waarbij ernstig wordt gestreefd resultaten te bereiken vóór C2000 ook in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is ingevoerd.

Het overleg met overheid en hulpdiensten werd geopend met de vraag van de kant van NVJ en Mediabelangen conform gemaakte afspraak met de minister meeluisteren met C2000 op korte termijn mogelijk te maken. Vooralsnog blijkt dit een probleem te zijn, omdat C2000 voorziet in gespreksgroepen die zich met één opdracht (bijvoorbeeld een uitslaande brand) bezighouden. Wie meeluistert krijgt dus geen totaal beeld. Bovendien is er een landelijke verdeling in 25 regio's. De vertegenwoordiger van de politie meent dat het in zijn eigen regio (Eindhoven)goed gaat -er zijn immers weinig klachten- maar schrikt van de ernstige problemen die zich vooral in Limburg voordoen. Hij stelt voor het systeem van persalarm werkbaar te maken. Er is begrip voor het feit dat de journalisten een probleem hebben doordat zij een nieuwsbron missen. Tot op heden is er echter door de NVJ geen alternatief aangereikt.

De politievertegenwoordiger maakt melding van de werkwijze in London, Canada. Alle meldingen gaan via de mobilofonist in de 112-computer en met enige minuten vertraging wordt het bericht vrijwel naadloos doorgestuurd naar een alleen voor de pers toegankelijke site. Namen van melders en slachtoffers, huisnummers etc. worden automatisch weggehaald voor de berichten op internet worden gezet. In geval van moord, gijzeling en andere zeer ernstige delicten kan de politie in het belang van het onderzoek een melding nog even stil te houden. Verder gaat alles door, zodat de journalisten zelf kunnen bepalen aan welke meldingen zij aandacht zullen besteden. Omdat alle door de politie ontvangen berichten worden gecodeerd naar hun aard vindt er van de zijde van de politie geen enkele selectie plaats.

Door de Vereniging Mediabelangen en ook door de NVJ is dit voorlopig als een aanvaardbaar alternatief voor meeluisteren geaccepteerd. We zouden dus als dit ook door het ministerie als methode wordt geaccepteerd straks met een PDA met GPRS of UMTS onderweg de meldingen meelezen en daarop inspringen. Ook de afmeldingen, opschalingen etc. worden vrijwel realtime aangevuld en ook daarop kan dus bijtijds worden ingespeeld, omkeren of harder doorrijden.

Er wordt van gedachten gewisseld over andere technisch mogelijke oplossingen. De bespreking wordt afgesloten met de samenvatting, dat het persalarm zal worden geoptimaliseerd, dat toegang tot C2000 nader zal worden bekeken en dat partijen alternatieven zullen zoeken en uitwerken. Van de zijde van NVJ en Mediabelangen zal worden gewerkt aan zo volledig mogelijke registratie van missers in het persalarm. Het is dus van belang dat er zoveel mogelijk missers worden doorgegeven bij de persalarmering.

Wordt vervolgd in februari.

NVJ
Johannes Vermeerstraat 22
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam
telefoon 020 6766771

Vereniging Mediabelangen

p/a Roel Dijkstra
Gansfoortstraat 2
3132 EM Vlaardingen

Telefoon: 010-460.08.08
Mobiel: 06-55.72.77.77
Fax: 010-434.00.94
Email: [email protected]

OPROEP : Heel belangrijk: Hou allemaal voorlopig de persberichten in de gaten en noteer waarvoor GEEN persalarm gemaakt is en waarvoor je wel graag gealarmeerd wilde worden. Geef ze door aan bovenstaand emailadres of fax. Op deze website staat een model-bezwaarschrift. Vul dat zo goed mogelijk in, geen vage data en plaatsen maar precieze tijd en locaties en stuur dat zowel naar ons als naar de betrokken politie-instantie. Ze zijn verplicht om daar binnen 1 maand (met 1 maand verlenging) uitgebreid op te reageren. Als er teveel mens-uren in de beantwoording gestoken moet worden zal er mogelijk toch wel iemand in de politiestaf zich afvragen wat er mis is. De politie houdt zich zelf niet aan de zichzelf opgelegde regels dus: falende overheidshandelingen kunnen schade opleveren en die kan je uiteindelijk ook claimen!!.

MAIL DEZE MAIL DOOR AAN ALLE JOU BEKENDE COLLEGA'S en wordt lid van onze vereniging MEDIABELANGEN dmv overmaking van 100 euro op giro 3636719 tnv Roel Dijkstra/Mediabelangen onder vermelding van naam, adres en perskaartnummer.

   
  home